2021-04-15

Šį privatumo pranešimą gavote, nes apsilankėte vienos iš „Novartis“ grupės įmonių interneto svetainėje arba naudojatės mobiliąja programėle (toliau – Paslauga). Todėl ši įmonė tvarko informaciją apie Jus, t. y. asmens duomenis, o „Novartis“ laikosi nuomonės, kad Jūsų asmens duomenų ir privatumo apsauga yra labai svarbi.

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas, kurio buveinės adresas yra Upės g. 19-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva (toliau – „Novartis“), yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes jis, veikdamas kaip duomenų valdytojas, priima sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų ir būdų. Šiame privatumo pranešime „mes“ reiškia „Novartis“.

Šis privatumo pranešimas yra padalintas į dvi dalis.

I-ojoje dalyje pateikiama praktinė informacija apie konkrečius asmens duomenis, kuriuos tvarkome, kai naudojatės mūsų Paslauga, tokių duomenų tvarkymo tikslus ir būdus.

II-ojoje dalyje pateikiama bendroji informacija apie standartinius techninius ar sandorių asmens duomenis, kuriuos tvarkome apie mūsų interneto svetainių lankytojus ir mūsų mobiliųjų programėlių naudotojus, teisinį Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindą, taip pat informacija apie Jūsų teises, susijusias su apie Jus renkamais asmens duomenimis.

Atidžiai perskaitykite šį privatumo pranešimą ir iškilus klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite šiuo adresu: [email protected].

I dalis. Pagrindinė informacija

Ši interneto svetainė (Paslauga) skirta sveikatos priežiūros specialistams, taip pat asmens duomenims rinkti. „Novartis“ tvarko asmens duomenis apie Jus, kai lankotės mūsų interneto svetainėje ar naudojatės mūsų Paslauga, sukurta mokomaisiais ir rinkodaros tikslais, visų pirma, siekiant informuoti apie įmonės terapines sritis ir produktus.

Konkretūs renkami asmens duomenys

Šiuo tikslu renkame toliau nurodytus konkrečius asmens duomenis apie Jus:

 1. vardą ir pavardę;
 2. elektroninio pašto adresą;
 3. šalį;
 4. pareigas ir (arba) interesų sritį, kompetencijos sritį.

Ši interneto svetainė taip pat naudoja slapukus ir vykdo analizę, kaip aprašyta toliau.

Konkretūs asmens duomenų rinkimo tikslai

Surinktą informaciją naudojame toliau nurodytais konkrečiais tikslais:

 1. siekdami sukurti individualią naudotojo paskyrą interneto svetainėje, naudosime Jūsų el. pašto adresą, pateiktą registracijos etape;
 2. pateikti mokomąją ir rinkodaros informaciją apie terapines sritis ir „Novartis“ grupės vaistinius preparatus;
 3. pagal Jūsų atskirą sutikimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu siųsti mokomąją ir rinkodaros informaciją apie „Novartis“ grupės terapines sritis ir vaistinius preparatus;
 4. pateikti informaciją apie mūsų mobiliąsias programėles, programas, paslaugas, Jūsų paskyras ir kitus Jums skirtus pranešimus.

Atkreipiame dėmesį, kad surinktus duomenis taip pat galime naudoti daugeliu kitų standartinių tikslų (pvz., įvertinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės naudojimą), kaip nurodyta toliau II-ojoje dalyje ir bendrajame sveikatos priežiūros specialistams skirtame privatumo pranešime, su kuriuo galite susipažinti adresu https://www.novartis.lt/privatumo-politika.

Konkrečios trečiosios šalys, su kuriomis dalijamės Jūsų asmens duomenimis

Jūsų asmens duomenų neparduosime, jais nesidalinsime ir jų kitaip neperduosime kitoms, šiame privatumo pranešime ir sveikatos priežiūros specialistams skirtame privatumo pranešime, su kuriuo galima susipažinti adresu https://www.novartis.lt/privatumo-politika. nenurodytoms trečiosioms šalims.

Informuojame, kad mums taip pat gali tekti dalytis Jūsų duomenimis su daugeliu kitų gavėjų (pvz., kitu „Novartis“ grupės subjektu, jei duomenis renkantis subjektas nėra tas pats, kuris juos naudoja). Toks dalijimasis duomenimis visada bus vykdomas laikantis griežtų sąlygų, kaip paaiškinta toliau II-ojoje dalyje.

Duomenų saugojimo trukmė

Pirmiau nurodytus ir II-ojoje dalyje išvardytus asmens duomenis saugosime tik tol, kol Paslauga bus teikiama, arba tol, kol ištrinsite savo paskyrą interneto svetainėje.

Numatytasis kontaktinis centras

Jei kiltų klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susijusio su pirmiau nurodytu kontekstu, susisiekite adresu [email protected].

II dalis. Bendroji informacija

Antrojoje šio privatumo pranešimo dalyje išsamiau aprašytas Jūsų asmens duomenų tvarkymo kontekstas ir paaiškinamos Jūsų teisės ir mūsų įsipareigojimai.

 

 1. Koks yra Jūsų asmens duomenų naudojimo pagrindas?

Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi, jei neturime tam tikslui įstatymuose numatyto tinkamo pagrindimo. Todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik šiais atvejais:

 • jei gavome išankstinį Jūsų sutikimą;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę arba reguliavimo prievolę;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų mūsų interesų, o toks duomenų tvarkymas neturi nepagrįsto poveikio Jūsų interesams ar pagrindinėms teisėms ir laisvėms.

Atkreipiame dėmesį, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis šiuo paskutiniu pagrindu, visada stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp mūsų teisėtų interesų ir Jūsų privatumo. Tokių teisėtų interesų pavyzdžiai yra duomenų tvarkymo veikla, vykdoma siekiant:

 • valdyti prieigą prie turinio;
 • klientams siūlyti savo produktus ir paslaugas;
 • užkirsti kelią sukčiavimui ar nusikalstamai veiklai, netinkamam mūsų paslaugų ir produktų naudojimui, taip pat užtikrinti mūsų IT sistemų, architektūros ir tinklų saugumą;
 • parduoti bet kurią mūsų verslo dalį ar turtą arba sudaryti sąlygas trečiajai šaliai įsigyti visą ar dalį mūsų verslo ar turto;
 • įgyvendinti savo įmonės ir socialinės atsakomybės tikslus.

 

 1. Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kam jie perduodami?

Jūsų asmens duomenų neparduosime, jais nesidalinsime ir jų kitaip neperduosime kitoms, šiame privatumo pranešime nenurodytoms trečiosioms šalims.

Vykdydami savo veiklą ir įgyvendindami šiame privatumo pranešime išvardytus tikslus, galimybę susipažinti su Jūsų asmens duomenis suteiksime tik šio privatumo pranešimo I-ojoje dalyje nurodytoms trečiosioms šalims (apima ir duomenų perdavimą tokioms trečiosioms šalims), taip pat toliau nurodytiems duomenų gavėjams, remdamiesi būtinumo žinoti principu tikslams įgyvendinti:

 • savo darbuotojams (įskaitant „Novartis“ grupės darbuotojus, departamentus arba kitas įmones);
 • kitiems mūsų tiekėjams ir paslaugų teikėjams, kurie mums tiekia produktus ir paslaugas;
 • paslaugų, susijusių su IT sistemos, debesų kompiuterija, duomenų bazėmis, teikėjams ir konsultantams;
 • verslo partneriams, kurie kartu su mumis siūlo produktus arba paslaugas;
 • bet kurioms trečiosioms šalims, kurioms perleidome ar priskyrime savo teises ar pareigas;
 • savo patarėjams ir išorės teisininkams, parduodant ar perduodant bet kurią mūsų verslo dalį ar turtą.

Minėtos trečiosios šalys privalo pagal sutartį saugoti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti saugumą, laikydamosi galiojančių įstatymų.

Su Jūsų asmens duomenimis taip pat gali susipažinti bet kuri nacionalinė ir (arba) tarptautinė reguliavimo, vykdymo užtikrinimo ar viešoji įstaiga, taip pat teismas (tai apima ir duomenų perdavimą), kai duomenis privalome atskleisti pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus, taip pat gavę tokių institucijų prašymą.

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, taip pat gali būti tvarkomi, prieinami ar saugomi kitoje nei „Novartis“ buveinės šalyje, kurioje gali būti neužtikrinama tokio paties lygio asmens duomenų apsauga.

Jei Jūsų asmens duomenis perduosime kitoms jurisdikcijoms priklausančioms išorės įmonėms, įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą (i) taikydami apsaugos lygį, kurio reikalauja vietiniai duomenų apsaugos ar privatumo įstatymai, taikomi „Novartis“, (ii) veikdami pagal mūsų politikas ir standartus, (iii) jei nenurodyta kitaip, „Novartis“, įsikūrusi Europos ekonominėje erdvėje (t. y. ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje (toliau – EEE)) Jūsų asmens duomenis perduos tik remdamasi standartinėmis sutarties sąlygomis, kurias patvirtino Europos Komisija. Galite paprašyti papildomos informacijos, susijusios su asmens duomenų perdavimu tarptautiniu mastu. Be to, įgyvendindami savo teises, galite gauti įdiegtų tinkamų apsaugos priemonių kopiją, kaip nurodyta 6 skyriuje.

 

 1. Kaip apsaugome Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme tinkamas technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo lygį. Diegiant šias priemones, atsižvelgiama į toliau išvardytus aspektus:

 1. technologijos pažangą;
 2. įgyvendinimo išlaidas;
 3. duomenų pobūdį;
 4. duomenų tvarkymo riziką.

Tokių priemonių tikslas – apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo, atsitiktinio praradimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos ir kitų neteisėtų duomenų tvarkymo formų.

Be to, tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės šių įsipareigojimų:

 • renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant pirmiau paminėtų tikslų;
 • užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti ir tikslūs (pastaruoju atveju galime paprašyti patvirtinti apie Jus turimus asmens duomenis, taip pat kviečiame mus informuoti, kai pasikeičia Jūsų asmeninės aplinkybės, kad galėtumėme užtikrinti Jūsų asmens duomenų atnaujinimą);
 • su duomenimis gali susipažinti ir juos tvarkyti tik atitinkami darbuotojai, už kuriuos atsakingas vienas iš mūsų atstovų, kuriam taikoma profesinės paslapties ar konfidencialumo prievolė.

 

 1. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai reikalinga tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, įgyvendinti, arba siekdami laikytis teisinių ar reguliavimo reikalavimų.

Jei šio privatumo pranešimo I-ojoje dalyje nenurodyta kitaip, saugojimo laikotarpis yra 24 mėnesiai po paskutinio Jūsų apsilankymo atitinkamoje interneto svetainėje ar naudojimosi mobiliąja programėle. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Jūsų asmens duomenys pašalinami iš mūsų aktyvių sistemų.

 

 1. Kaip savo interneto svetainėse ir mobiliosiose programėlėse naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas?
 1. 1. Slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, siunčiami į Jūsų kompiuterį, kai lankotės mūsų interneto svetainėse ar naudojatės mūsų mobiliosiomis programėlėmis. Slapukus naudojame pirmiau nurodytais tikslais ir vadovaudamiesi šiuo privatumo pranešimu.

Slapukų nenaudojame atskiriems lankytojams sekti ar identifikuoti. Slapukų tikslas – gauti naudingų žinių apie tai, kaip naudojama mūsų interneto svetainė ir mobiliosios programėlės, kad galėtume jas toliau tobulinti savo naudotojams. Asmens duomenys, sugeneruoti per slapukus, yra renkami juos užkoduojant pseudonimais ir atsižvelgiant į Jūsų teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, kaip nurodyta toliau.

Be šio privatumo pranešimo I-ojoje dalyje išvardytų slapukų, taip pat galime naudoti šiuos įprastus slapukus:

 • naudotojo sąsajos tinkinimo slapukus (t. y. slapukus, įsimenančius Jūsų nustatymus);
 • autentifikavimo slapukus (t. y. slapukus, leidžiančius Jums išeiti iš mūsų interneto svetainių ir į jas sugrįžti be pakartotinio autentifikavimo);
 • vaizdo grotuvo slapukus (t. y. slapukus, kuriuose kaupiami duomenys, reikalingi vaizdo ar garso turiniui atkurti ir Jūsų nustatymams saugoti);
 • pirmosios šalies analizės slapukus (t. y. slapukus, įsimenančius aplankytus puslapius ir teikiančius informaciją apie Jūsų sąveiką su tais puslapiais);
 • trečiųjų šalių analizės slapukus (t. y. tiekėjų (trečiųjų šalių) slapukus, stebinčius mūsų interneto svetainės statistiką ir atvirkščiai).

Atkreipiame dėmesį, kad galite modifikuoti savo naršyklę taip, kad ji Jums praneštų apie slapukus. Jei nenorite gauti slapukų, taip pat galite visiškai jų atsisakyti, suaktyvindami atitinkamus naršyklės nustatymus. Be to, galite ištrinti jau nustatytus slapukus.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkyti slapukus savo įrenginyje, ieškokite savo naršyklės pagalbos funkcijos arba apsilankykite adresu www.aboutcookies.org (šioje interneto svetainėje pateikiama išsami informacija, kaip tai padaryti įvairiose naršyklėse (pateikta nuoroda yra išorinė)).

 

 1. 2. Kitos technologijos

Savo interneto svetainėse ir mobiliosiose programėlėse taip pat galime naudoti kitas technologijas, skirtas Jūsų asmens duomenims rinkti ir tvarkyti tais pačiais pirmiau nurodytais tikslais, įskaitant: 

 • interneto žymas (pvz., veiksmo žymas, vieno pikselio GIF, skaidrius GIF, nematomus GIF ir 1x1 GIF, kurie yra technologijos, leidžiančios mums stebėti naudotojų įvykius);
 • „Adobe Flash“ technologiją (įskaitant „Flash“ vietinius bendrinamus objektus, jei nenustatėte savo nustatymų kitaip).

 

 1. Kokius techninius ir sandorių duomenis galime rinkti apie Jus?
 1. 1. Techninių ir sandorių duomenų kategorijos

Be informacijos, surinktos apie Jus pagal šio privatumo pranešimo I-ąją dalį , galime rinkti įvairius standartinius techninius ir sandorių asmens duomenis apie Jus, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, kurie yra būtini, siekiant užtikrinti tinkamą mūsų interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių veikimą, įskaitant:

 • informaciją apie Jūsų naršyklę ir įrenginį (pvz., interneto paslaugų teikėjo domeną, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą ir platformą, ekrano skiriamąją gebą, įrenginio gamintoją ir modelį);
 • statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine ir mobiliąja programėle (pvz., informaciją apie aplankytus puslapius, ieškotą informaciją, laiką, praleistą mūsų interneto svetainėje);
 • naudojimo duomenis (t. y. prieigos prie mūsų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės datą, laiką, atsisiųstus failus);
 • Jūsų įrenginio buvimo vietą, kai naudojatės mūsų mobiliąja programėle (nebent išjungėte šią funkciją pakeisdami įrenginio nustatymus);
 • apskritai, bet kokią informaciją, kurią mums pateikėte naudodamiesi mūsų interneto svetaine ir mobiliąja programėle.

 

 1. 2. Kodėl renkame techninius ir sandorių duomenis?

Jūsų asmens duomenis visada tvarkome tam tikru tikslu. Be to, tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra svarbūs tam tikslui pasiekti. Be tikslų, apie kuriuos jau informavome šio privatumo pranešimo I-ojoje dalyje, taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, surinktus naudojant vieną iš mūsų interneto svetainių ar mobiliųjų programėlių šiais standartiniais tikslais:

 • valdyti savo naudotojus (pvz., registraciją, paskyros valdymą, atsakymus į klausimus ir techninės pagalbos teikimą);
 • valdyti ir tobulinti interneto svetainę ir mobiliąsias programėles (pvz., nustatyti serverio problemas, optimizuoti srautą, prireikus integruoti ir optimizuoti tinklalapius);
 • įvertinti interneto svetainės ir mobiliųjų programėlių naudojimą (pvz., rengiant srauto statistiką, renkant informaciją apie naudotojų elgesį ir lankomus puslapius);
 • patobulinti ir suasmeninti patirtį bei geriau pritaikyti turinį (pvz., prisimenant Jūsų pasirinkimus ir nuostatas, naudojant slapukus);
 • siųsti individualiems poreikiams pritaikytas, buvimo vieta pagrįstas paslaugas ir turinį;
 • gerinti savo produktų ir paslaugų kokybę ir plėsti savo veiklą;
 • stebėti ir užkirsti kelią sukčiavimui, pažeidimams ir kitam galimam netinkamam mūsų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės naudojimui;
 • atsakyti į oficialų viešosios ar teisminės institucijos prašymą, turint reikalingą leidimą;
 • valdyti mūsų IT išteklius, įskaitant infrastruktūros valdymą ir verslo tęstinumą;
 • išsaugoti įmonės ekonominius interesus ir užtikrinti atitiktį bei ataskaitų teikimą (pvz., laikytis mūsų politikos ir vietinių teisinių reikalavimų, mokesčių ir išskaitymų reikalavimų, valdyti įtariamus netinkamo elgesio, sukčiavimo atvejus, atlikti auditą, ginti teisinius reikalavimus);
 • archyvuoti ir vesti apskaitą;
 • įgyvendinti kitus įstatymų ir valdžios institucijų nustatytus tikslus.

 

 1. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Galite pasinaudoti šiomis teisėmis pagal įstatymuose numatytas sąlygas, neviršydami nustatytų ribų: teise susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome ir, jei manote, kad bet kokia su Jumis susijusi informacija yra neteisinga, pasenusi ar neišsami, reikalauti ją ištaisyti ar atnaujinti;

 • teise susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome ir, jei manote, kad bet kokia su Jumis susijusi informacija yra neteisinga, pasenusi ar neišsami, reikalauti ją ištaisyti ar atnaujinti;
 • teise reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą (sutikti tik dėl tam tikrų duomenų tvarkymo);
 • teise bet kada atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio duomenų tvarkymo iki tokio atšaukimo teisėtumui;
 • teise visiškai ar iš dalies nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • teise į duomenų perkeliamumą, t. y. reikalauti, kad asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte, būtų grąžinti Jums arba perduoti Jūsų pasirinktam asmeniui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu be jokių kliūčių ir laikantis Jūsų konfidencialumo įsipareigojimų.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis Jūsų atsisakymas priimti slapukus ar Jūsų naršyklės nustatymai gali turėti poveikį Jūsų naršymo patirčiai ir neleisti naudoti tam tikrų funkcijų mūsų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse.

Jei turite klausimų ar norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].

Jei Jūsų netenkina tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected], kuris išnagrinės Jūsų pranešimą.

Bet kuriuo atveju, be pirmiau nurodytų teisių, taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingoms duomenų apsaugos institucijoms.

 

 1. Kaip būsite informuotas apie mūsų privatumo pranešimo pakeitimus?

Apie bet kokius būsimus Jūsų asmens duomenų tvarkymo pakeitimus ar papildymus, aprašytus šiame privatumo pranešime, būsite iš anksto informuotas individualiu pranešimu, naudojant įprastus mūsų komunikacijos kanalus (pvz., el. paštu), taip pat per mūsų interneto svetaines ar mobiliąsias programėles (per reklamjuostes, iššokančiuosius langus ar kitus pranešimo mechanizmus).

 

Įvertinkite šį turinį: 
0
Balsų dar nėra
12/2023 BS2312051035