2021 m. balandis

 

Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos interneto svetainei, t. y. gydytojams skirtai paslaugai (toliau – Paslauga), priklausančiai SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialui (toliau – „Novartis“), kurios buveinė yra Lietuvoje (Upės g. 19, LT-08128 Vilnius, Lietuva). Šiose Sąlygose sąvoka „mes“ reiškia „Novartis“.

Naudodamiesi Paslauga, sutinkate su šių Sąlygų nuostatomis. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, nustokite naudotis Paslauga.

Interneto svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams ir mokomiesiems tikslams. Paslaugoje gali būti pateikta informacija apie būkles ir gydymą. Interneto svetainėje pateikiamas turinys neturėtų būti aiškinamas kaip medicininė konsultacija ar rekomendacijos, taip pat negali būti naudojamas kaip pagrindas priimant sprendimus ar imantis veiksmų. Tik kvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistai gali patarti su sveikata susijusiais klausimais.

 

Naudotojai, turintys teisę naudotis paslauga

Ši Paslauga skirta medicinos specialistams, turintiems teisę išrašyti receptus, tačiau tam tikra Paslaugos dalimi gali naudotis visi interneto svetainės (Paslaugos) lankytojai. Vėliau Sąlygose terminas „Naudotojas“ reiškia visus asmenis, besinaudojančius Paslauga. Naudodamasis Paslaugos dalimi, skirta tik asmenims, turintiems teisę išrašyti receptus Lietuvos teritorijoje, Naudotojas pareiškia, kad jis turi tokias teises.

 

Produktų prieinamumas

„Novartis“ paslaugose pateikiama informacija apie pasaulinius produktus ir paslaugas, tačiau kai kurie produktai ar paslaugos gali būti neprieinami kiekvienoje buvimo vietoje. Nuoroda į „Novartis“ produktą ar paslaugą šioje svetainėje nereiškia, kad toks produktas ar paslauga yra ar bus prieinami Jūsų gyvenamosios vietos šalyje.

 

Naujausia informacija

„Novartis“ siekia, kad interneto svetainėje pateikta informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau negali užtikrinti ir neužtikrina visiško tokios informacijos aktualumo, išsamumo ar pateikimo laiku, nes informacija laikui bėgant gali pasenti.

 

Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja

Naudotojas turi teisę laisvai peržiūrėti, atsisiųsti ir kitaip naudoti interneto svetainėje pateiktą turinį tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Naudotojas privalo saugoti ir nurodyti informaciją apie autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su medžiaga, atsisiųsta iš Paslaugos. Draudžiama naudoti interneto svetainėje pateiktą medžiagą bet kokiems kitiems tikslams be aiškaus rašytinio „Novartis“ sutikimo.

„Novartis“ deda visas pastangas, kad užtikrintų nuolatinę ir nepertraukiamą prieigą prie Paslaugos, tačiau negali užtikrinti, kad ji bus prieinama bet kuriuo metu. „Novartis“ pasilieka teisę atšaukti ar pakeisti per Paslaugą teikiamas paslaugas.

 

Prekių ženklai ir intelektinės nuosavybės teisės

Jei nenurodyta kitaip, būtina laikytis prielaidos, kad visi interneto svetainėje rodomi prekių ženklai (neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikiami padidintu šriftu, ar kaip prekės ženklo simbolis) yra „Novartis“, jos dukterinių įmonių, susijusių įmonių, licencijas išduodančių subjektų ar jungtinės veiklos partnerių prekių ženklai. Jei nenurodyta kitaip, būtina laikytis prielaidos, kad visas interneto svetainėje pateiktas turinys yra saugomas autorių teisių arba „Novartis“ gavo leidimą jas naudoti ir (išskyrus atvejus, aprašytus šiose Sąlygose arba interneto svetainėje paskelbtame tekste) jų naudojimas reikalauja rašytinio „Novartis“ sutikimo. Naudojimasis Paslauga nesuteikia jokios licencijos ar teisės į „Novartis“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises (įskaitant patentus, prekių ženklus ir autorių teises). Prekės ženklų, autorių teisių ar kitos medžiagos naudojimas ar netinkamas naudojimas, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai leidžia šios Sąlygos, yra draudžiamas ir gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių įstatymus.

„Novartis“ nėra susijusi su interneto svetainėje pateiktais trečiųjų šalių prekių ženklais. Trečiųjų šalių prekių ženklai naudojami tik jų atitinkamų savininkų siūlomiems produktams ir paslaugoms identifikuoti, o jų naudojimas nereiškia, kad „Novartis“ tokius prekių ženklus remia ar palaiko.

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos, t. y. hipersaitai, į kitas interneto svetaines. „Novartis“ deda pagrįstas pastangas, siekdama patikrinti kitų, „Novartis“ nepriklausančių interneto svetainių, į kurias pateikia nuorodas savo interneto svetainėje, turinį, tačiau Naudotojas privalo kiekvieną kartą patikrinti interneto svetainės naudojimo sąlygas, visų pirma, peržiūrėti privatumo politiką ir interneto svetainės naudojimo sąlygas.

 

Paslaugos naudotojų pateikta informacija

Išskyrus informaciją, kuriai taikoma Paslaugos privatumo politika, visa per Paslaugą siunčiama informacija ar medžiaga (įskaitant klausimus, komentarus, idėjas, praktinę patirtį (angl. know-how) ir kt.) yra ir bus laikoma nekonfidencialia informacija. „Novartis“ pasilieka teisę laisvai naudoti, atskleisti ar skelbti tokią informaciją be apribojimų, įskaitant komerciniais tikslais, nemokėdama jokios kompensacijos ir neprisiimdama kitokios atsakomybės šiuo klausimu.

 

Atsakomybė

Atsižvelgiant į tyčia padarytą žalą, Naudotojas naudojasi interneto svetaine prisiimdamas riziką, o „Novartis“ jokiu būdu nėra atsakinga už jokią žalą, patirtą dėl prieigos prie Paslaugos, jos naudojimo, negalėjimo pasiekti ar naudotis Paslauga, klaidų ar praleidimų jos turinyje. Paminėtos nuostatos taikomos žalai, padarytai Jūsų kompiuteriui ar kitai nuosavybei, įskaitant kompiuterinius virusus ar kitą technologiškai kenksmingą medžiagą, kuri gali užkrėsti Jūsų kompiuterį ar kitą Jums priklausančią nuosavybę dėl naudojimosi šia Paslauga, įskaitant bet kokių failų ar kito turinio atsisiuntimą iš Paslaugos.

Jei Naudotojas pažeidžia šias Sąlygas, „Novartis“ pasilieka teisę sustabdyti ar ištrinti interneto svetainėje sukurtą Naudotojo paskyrą.

 

Prieiga prie Jūsų paskyros

Prieiga prie Paslaugos dalių yra ribota, todėl būtina patikrinti Naudotojo teises išrašyti receptus ir sukurti Naudotojo paskyrą interneto svetainėje. Esate visiškai atsakingas už savo paskyroje saugomos informacijos (visų pirma, prisijungimo slaptažodžio) konfidencialumo išlaikymą, taip pat už visą paskyroje vykdomą veiklą.

Prieiga prie likusios Paslaugos yra atvira visiems naudotojams be būtinybės susikurti paskyrą.

 

Techninės sąlygos

Norėdamas naudotis svetaine, Naudotojas privalo turėti kompiuterį ar kitą įrenginį (pvz., mobilųjį įrenginį (išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį)), kuriame būtų įdiegta interneto svetainių naršyklė, palaikanti „Flash“ arba „Shockwave“ technologijas, slapukus ir „JavaScript“.

Jei pageidaujate naudotis Interneto svetaine, būtina prieiga prie interneto. Interneto ryšio išlaidas sumoka Naudotojas.

Specifinė rizika, susijusi su Naudotojo naudojimusi internetine svetaine ar kitomis interneto svetainėmis, apima jų naudojimą be saugos funkcijų, aprašytų naudotojo interneto naršyklės dokumentuose. Tai visų pirma taikoma mechanizmams, kurie praplečia naršyklių galimybes su HTML standartą viršijančiomis funkcijomis. Jei Jūsų naršyklės saugos konfigūracija nėra tinkamai nustatyta, taip pat galite perimti duomenis, siunčiamus į žiniatinklio serverį ir iš jo. Be to, siekiant naudotis internetu teikiamomis paslaugomis, būtina pateikti pagrindinę informaciją apie Naudotojo įrenginį, pvz., IP adresą, domeną, anksčiau lankytos interneto svetainės adresą (jei Naudotojas prisijungė prie Paslaugos pasirinkdamas atitinkamą nuorodą), Naudotojo įrenginio operacinę sistemą ir kt.

 

Draudimas gavėjui teikti neteisėtą turinį

Naudodamasis Paslauga, Naudotojas įsipareigoja imtis tik veiksmų, atitinkančių galiojančius įstatymus, socialinio sambūvio ir gero elgesio principus.

„Novartis“ turi teisę pašalinti bet kokį turinį, kuris, jos žiniomis, yra neteisėtas.

Jums draudžiama pateikti neteisėtą medžiagą, visų pirma:

  • medžiagą, kurioje pateikiamas vulgarus, nepadorus, nešvankus, agresyvus ar kitaip prieštaringas turinys, taip pat privačią informaciją apie Jus ar kitus asmenis;
  • turinį, kuris pažeidžia ar gali pažeisti bet kurios trečiosios šalies asmeninius interesus;
  • grasinantį, gąsdinantį ar neapykantą kurstantį turinį;
  • medžiagą, bet kokiu būdu pažeidžiančią trečiųjų šalių teises, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklais, kilmės vietos nuoroda ir autorių teisėmis;
  • turinį, kuris pažeidžia viešąją tvarką arba kuriame pateikiama informacija, kuri skatina ar remia neteisėtą veiklą arba pateikia tokios veiklos instrukcijas;
  • medžiagą, kurioje pateikiama programinė įranga, informacija ar kita medžiaga su virusais, „Trojos arkliu“, taip pat duomenys, kuriuose yra riktų, kitų kenksmingų ar žalingų elementų;
  • medžiagą, kurioje pateikiamas seksualinio pobūdžio ar nepadorus turinys.

 

Skundų teikimo tvarka

Visi skundai, susiję su Naudotojo naudojimusi interneto svetaine, gali būti siunčiami el. paštu [email protected]. Skunde būtina pateikti duomenis, pagal kuriuos būtų galima atsakyti į skundą (pvz., el. pašto adresą arba pašto adresą).

Skundas bus išnagrinėtas pernelyg nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo dienos, o skundą pateikęs Naudotojas apie sprendimą bus informuotas raštu arba elektroniniu būdu.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Ši paslauga nėra skirta informacijai apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus teikti. Jei pageidaujate pranešti apie nepageidaujamą reakciją, susisiekite su vietiniu „Novartis“ pacientų saugos departamentu el. paštu [email protected]

 

Sąlygų pakeitimai ir taikoma teisė

„Novartis“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies pakeisti, keisti, papildyti ar pašalinti šių Sąlygų dalis. Apie būsimus šių Sąlygų pakeitimus ar papildymus bus pranešta naudojant įprastus mūsų komunikacijos kanalus, pvz., el. paštu, taip pat per mūsų interneto svetaines ar mobiliąsias programėles (reklamjuostes, iššokančiuosius langus ar kitus pranešimų mechanizmus).

Jei po Sąlygų atnaujinimo ir toliau naudositės interneto svetaine, toks naudojimas reikš Jūsų sutikimą su tokias pakeitimais.

Klausimams, susijusiems su naudojimusi interneto svetaine, taip pat su šiomis Sąlygomis, taikomos Lietuvos įstatymų nuostatos.

 

Įvertinkite šį turinį: 
0
Balsų dar nėra
12/2023 BS2312051035